<<< =  ปรัชญาโรงเรียน  นต.ถิ ปญ.ญาสมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่ม  = >>> <<< =  คำขวัญ  <<< = สะอาด  สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม = >>>    

symble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gif

ยิดีกับความสำเร็จในการแข่งขัน กีฬาศูนย์ประสานงานสถานศึกษา ตะพานหิน 04
เขารวกเกมส์
นักกีฬาของโรงเรียนวัดเขารวก เข้าชิงชนะเลิศ ได้ถึง 13 รายการ
นับเป็นการแข่งขันที่ได้ชัยชนะมากที่สุดจากทั้งหมด 18 รายการ
   

     

ดูรูป    ชุดที่ 1    ชุดที่ 2

 
symble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gifsymble_at_red.gif

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประเภทโควต้าเรียนดี
จำนวน 9 คน ประจำปีการศึกษา 2556 

นายกนกศักดิ์ สมนึกดี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

นายอเนกชัย มีนิสัย
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

นายจิรเดช พวงมะปราง
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

นายสิทธิืชัย เพ็งสิน
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

นายณัฐวุฒิ สารีคำ
สาขา ช่างยนต์
 

นายกิตติโชติ แก้วสะอาด
สาขา ช่างยนต์
 

นายวราวุฒิ ตุลพิลา
สาขา ช่างยนต์
 

นายศาสตราวุธ ปิ่นกระจาย
สาขา ช่างยนต์
 

นายประภัทร สบายจิต
สาขา อิเล็กทรอนิกส์

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2555

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับ ภาคเหนือ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555

ที่

รายการ

ระดับชั้น

ผลการแข่งขัน

ชื่อ สกุล นักเรียน

ผู้ฝึกสอน

 1

การสร้างภาพด้วยการ
ฉีก ตัด ปะ กระดาษ

ปฐมวัย

เหรียญทอง

  ด.ญ.เกศราภรณ์ มีนิสัย

 นางสุมาลย์  อ้นมี

  ด.ญ.จิรัฐยา คงสุบรรณ์

  ด.ญ.ศศิประภา สนวน

2

สุนทรพจน์

 ม.1-3

เหรียญทอง

  ด.ญ.สุมิตตา  ขันธ์ดวง

นายจรัญ  จันสะทอน

3

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

 ป.1-3

ทองแดง

  ด.ช.วัชรพงษ์  คาบคบ

นางปราณี  เชื้อชิล

4

การแข่งขันคิดเลขเร็ว 

 ม.1-3

เหรียญเงิน

  ด.ช.อเนกชัย  มีนิสัย

นางวิภาวดี  ชื่นเรือง

5

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

 ป.4-6 

 เหรียญเงิน 

  ด.ญ.ศศิกานต์  เกิดยิ้ม

 นายปราโมทย์  จูแจ่ม

  ด.ญ.อลิชา  อ้นชนา

  ด.ช.อรรถพล  พื้นหัวสระ

 6

 การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์

 

 ม.3-1

 

 

 เหรียญทอง

 

  ด.ช.ถิรวัฒน์  ยี่สุ่นแก้ว

 นางวัชรา  อ่อนจันทร์

  ด.ญ.สุรางคนา  แก่นยิ่ง

  ด.ญ.วิภาวรรณ  สุขสมัย

 7

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง

ป.4-6

เหรียญทองแดง

  ด.ญ.พิจิตรา  ใบทับทิบ

นายปราโมทย์  จูแจ่ม

นางสาวฉัตรแก้ว  เอมใจ

  ด.ช.นิวัตร  พงษ์จันทร์

  ด.ช.กิติพงษ์  บัวหลวง

 8

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร
ประเภททดลอง

ม.1-3

เหรียญทองแดง

  ด.ญ.หนึ่งฤทัย  แสงสว่าง

นางวัชรา  อ่อนจันทร์

นางสาวฉัตรแก้ว  เอมใจ

  ด.ญ.เจสริน  บุญธรรมสามิสร

  ด.ญ.ธนาธิป  สูนไธสง

9

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศสาตร์

ป.1-6

เหรียญทองเเดง

  ด.ช.เมธา  สุวรรณ

นายปราโมทย์  จูแจ่ม

  ด.ช.ณัฐวุฒิ  ร่วมสนธิ

10

มารยาทไทย

ป.1-3

เหรียญเงิน

  ด.ช.กวินนาถ  อิ่มปรีชา

นางสาวอัมพร  ทองกูล

นางทองดี  โพธ์พุก

  ด.ญ.ธัญชาพิชา  แสวงผล

11

มารยาทไทย

ป.4-6

เหรียญทอง

  ด.ช.สุริยา  ทองดี

นางสาวอัมพร  ทองกูล

นางนิภา  นามเสนา

  ด.ญ.พีรนันท์  บุญเกิด

12

โครงงานสุขศึกษา
และพลศึกษา

ป.1-6

เหรียญเงิน

  ด.ช.วัฒนะ  มุงคุกโครต

นางชนิษฐา  นุชขำ

นางสาวอทิตา  เจริญพูล

  ด.ช.ชินวัตร  ทบเทิบ

  ด.ญ.รุ่งทิพย์  จันทร์ศิริ

13

ตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา

ป.1-6

เหรียญทอง

  ด.ญ.นิตติยา  บุญมา

นางทองดี  โพธพุก์

นายปราโมทย์  จูแจ่ม

  ด.ญ.จิตราภา  รุจิวงศ์

14

ตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา

ม.1-3

เหรียญทอง

  ด.ญ.ภัทรวดี  ศรีตะ

นายณรงค์  ประดิษฐสุข

นางทองดี  โพธิ์พุก

  ด.ช.กรวิชย์  มีนิสัย

15

การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งหญิง

ม.1-3

ชมเชย

  ด.ญ.ภัทรมล  ศรีโมลา

นายอรุณ  โพธิคามบำรุง

16

การส้ราง Webpage
ประเภท Wed Editor

ป.4-6

เหรียญทอง

  ด.ญ.นรพรรษ  แก้วอาษา

  ด.ญ.ปริณดา  แก้วพงษ์พันธ์

นายธนกฤษณ์  อินกองงาม

17

การส้ราง Webpage
ประเภท Wed Editor

ม.1-3

เหรียญทอง

ตัวแทนเขต

  นางสาวกาญจนา  ประกอบเพียร

  นางสาวอนุสราวารี  เจริญสุข

นายธนกฤษณ์  อินกองงาม

18

การเล่านิทาน
(Story Tellry)

ป.4-6

เหรียญทอง

  ด.ญ.วาสนา  ศรีปัญญา

นางขนิษฐา  นุชขำ

19

การผูกเงื่อน

เดินทรงตัวและโยนบอล

ป.1-3

เหรียญทอง

  ด.ช.นิธิภัทร์  พูแดง

นางทองดี  โพธิ์พุก

นางสาวอัมพร  ทองกูล

นางพรทิพย์  อนุกลูเรื่องกิตติ์

  ด.ช.อชิตะ  ปัญญะภา

  ด.ช.จิราวัฒน์  ฉะอ้อน

  ด.ช.นุรินทร์  โอสภา

  ด.ช.ณัฐพล  สีนาหอม

  ด.ญ.กฤษณา  สีนวน

20

การใช่เข็มทิศ
และการคาดคะเน

ป.4-6

เหรียญทอง

  ด.ช.วัชนะ  แสงสว่าง

นายวิญญู  ผดุงฤกษ์

นายประดิษฐ์  ฝางแก้ว

  ด.ช.สหฤกษ์  คุ้มไพศรี

  ด.ช.สมรักษ์  ประสาทสิทธิ์

  ด.ช.ธรภัทร์  คงชิมา

  ด.ช.อนุรักษ์  อะโน

  ด.ช.รุวิภาส  อุ่นสิม

  ด.ช.ธนกร  ใบกุหลาบ

  ด.ช.สิทธิพงษ์  อุ่นหลาบ

 

 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ที่ จังหวัดลำปาง  (7-9 ธันวาคม 2551)

ผลการแข่งขันที่ จังหวัดลำปาง  จำนวน 4 รายการ
         1. การเขียนเว็บไซต์  ช่วงชั้นที่ 3
ได้เหรียญเงิน  ผู้ฝึกสอน นายธนกฤษณ์  อินกองงาม
         2. ฉีก ตัด ปะ ระดับอนุบาล
ได้เหรียญเงิน  ผู้ฝึกสอน  นางสุมาลย์  อ้นมี
         3. เล่าข่าว  ช่วงชั้นที่ 1
ได้เหรียญเงิน  ผู้ฝึกสอน นายวิรัตน์  เกตุเรือง
         4. ตอบปัญหาสุขศึกษา พลศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
ได้เหรียญทอง  ผู้ฝึกสอน  นางทองดี  โพธิ์พุก

 

 hand01_up.gif
กลับขึ้นบน 


flower_wind_1.gif

จัดทำโดย
นายธนกฤษณ์    อินกองงาม
081 - 5345063
thanakrit148@gmail.com
ครู    ชำนวญการพิเศษ    โรงเรียนวัดเขารวก
ตำบลวังหลุม  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคุณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอขอบคุณ อาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

Copyright @ 2004 Mr.Tanakrit In. All rights reserved
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved
 


 

 
โรงเรียนวัดเขารวก ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม